Skip to content

„TENISA KLUBS JELGAVA”
 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie Noteikumi nosaka uzvedības normas, pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību „Tenisa Klubs Jelgava” (turpmāk tekstā TKJ) piederošajā ēkā un teritorijā.

1.2. Šie Noteikumi attiecās uz visiem „Tenisa Klubs Jelgava” apmeklētājiem (turpmāk tekstā Apmeklētāji):

1.2.1. sporta nodarbību audzēkņiem, sportistiem un treneriem, ar kuriem TKJ ir vienošanās par telpu izmantošanu treniņu vai sacensību nolūkos,

1.2.2. fiziskas personas, kas izmanto TKJ pakalpojumus, kluba apmeklētāji, skatītāji un sporta nodarbību audzēkņu vecāki vai pavadītāji.    

1.3. Šie Noteikumi publiskoti TKJ mājas lapā www.tkj.lv un pieejami reģistratūrā pie administratores.

1.4. Apmeklētāju pienākums ir ievērot šos Noteikumus.

2. Apmeklējuma noteikumi

2.1. Apmeklētājiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret TKJ īpašumu, inventāru. Nav pieļaujams mest raketes vai citus priekšmetus, sist ar tiem tenisa laukuma segumu un tenisa laukumu kupola sienas. Par TKJ īpašumam nodarītajiem zaudējumiem Apmeklētājam jānorēķinās saskaņā ar sastādīto zaudējuma aktu.

2.2. Apmeklētājiem TKJ īpašumā (teritorijā, administratīvajā ēkā, tenisa laukumos) jāievēr tīrība un  kārtība.

2.3. Apmeklētāji tenisa laukumā drīkst atrasties tikai sporta tērpos un laukumam atbilstošos tīros sporta apavos.

2.4. TKJ ģērbtuves skapīšu atslēgas vai jebkura cita inventāra, kas tiek izsniegts uz spēles laiku, nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā tiek iekasēta kompensācija, saskaņā ar sastādīto zaudējuma aktu.

2.5. Tenisa laukumos ir kategoriski aizliegts ienest un lietot alkoholoskus dzērienus, lietot krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu. Apmeklētāji alkohola reibumā var tikt neielaisti TKJ ēkā un tenisa laukumā! Kategoriski aizliegts smēķēt TKJ administratīvajās telpās un tenisa laukumos.

2.6. Apmeklētājiem nav tiesību iejaukties treniņu un spēles procesos, lietot necenzētus vārdus un izteicienus.

2.7. Apmeklētāji bez iepriekšējas saskaņošanas ar TKJ nedrīkst tenisa laukumā izmantot personiskās skaņu ierīces, uzņemt video un fotografēt citus Apmekētājus.

2.8. Apmeklētājiem un treneriem jānodrošina tenisa laukumu uzkopšana pēc nodarbības.

2.9. Treneris nes pilnu atbildību par dalībnieku drošību tenisa nodarbību laikā tenisa laukumā.

2.10. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot tenisa laukumu tikai viņam rezervētajā laika posmā. Beidzoties spēles laikam, Apmeklētājam ir savlaicīgi jaatbrīvo laukums nākamajiem spēlētājiem. Spēles laika pārsniegšana vairāk kā 10 minūtes, tiek skaitīts kā jauns spēles laiks  un tiek apmaksāts atbilstoši laukuma izmaksām par 30 minūšu spēli.

3. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

3.1. TKJ pakalpojumos ietilpst tenisa laukuma īre, grupu un individuālo tenisa nodarbību apmācību organizēšana. TKJ  nodrošina Apmeklētājus ar slēdzamiem ģērbtuves skapīšiem un TKJ infrastruktūru (dušas, WC, auto stāvlaukums, bezmaksas WiFi). Par  papildus samaksu ir pieejama  dvieļu, rakešu īre un stīgošana.

3.2. Tenisa grupu nodarbības notiek pēc TKJ un Apmeklētāja saskaņota nodarbību grafika. Apmeklētāja pienākums ir apmeklēt nodarbības saskaņā ar grafiku un veikt mēneša maksu par dalību grupu nodarbībās līdz tekošā mēneša 10.datumam. Apmeklētājam neierodoties uz nodarbību, tā tiek uzskatīta par notikušu un tas neietekmē mēneša maksu.

3.3. Gadījumā, ja TKJ nevar nodrošināt Apmeklētājus ar rezervēto pakalpojumu pieejamību,  tad TKJ administrācija vai dežurējošais administrators savlaicīgi telefoniski vai mutiski brīdina par paredzētajām izmaiņām, kā arī nodrošina līdzvērtīgu izlaistās spēles laika pārcelšanu.

3.4. Tenisa laukumu rezervāciju var veikt TKJ mājas lapā www.tkj.lv vai zvanot uz TKJ kontakttālruni.

3.5. TKJ pakalpojumu cenas vart tikt mainītas. Par cenu izmaiņām Apmeklētāji tiek informēti TKJ mājas lapā www.tkj.lv un pie administratores.

3.6. Apmeklētājiem, kas tenisa laukumu īri TKJ izmanto pastāvīgi, rezervējot kortus vismaz 8 stundas mēnesī tiek piemērotas cenu atlaides (turpmāk Abonements). Abonementa īpašniekiem tiek nodrošināti pastāvīgi laukuma īres laiki.

3.7. Nosacījumi, kas attiecās uz Abonementu īpašniekiem:

3.7.1. mainīt vai atcelt laukuma rezervācijas laiku ir iespējams vismaz 3 dienas iepriekš, par to paziņojot TKJ administrācijai vai dežurējošajam administratoram,

3.7.2. ja, Abonementa īpašnieks neierodas uz savu rezervēto laiku, tad tas tiek uzskatīts par izmantotu un Abonements sedz rezervētā pakalpojuma izmaksas,

3.7.3. ja, Abonementa īpašnieka atcelto laukumu rezervācijas laiku izmanto citi TKJ Apmeklētāji, tad no Abonementa  netietk atskaitītas rezervētā pakalpojuma izmaksas,

3.7.4. laukumu rezervācijas pārcelšana ir iespējama gadījumos, ja TKJ tehnisku iemeslu dēļ nevar nodrošināt ar pakalpojumu pieejamību (elektrības, gāzes vai ūdens atslēguma rezultātā), ja rezervētajā laikā tiek rīkotas sacensības, kluba pasākumi vai profilaktiski remontdarbi.

3.8. Rezervētā spēles laika naudas kompensācijas nav paredzētas.

3.9. Avārijas gadījumā vai ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, elektroenerģijas padeves traucējumi, nodziest apgaismojums, tiek pārtraukta gaisa padeve un sāk darboties dīzeļģenerators, kupola nolaišanās) Apmeklētājiem NEKAVĒJOTIES jaatstāj tenisa laukumi, izmantojot centrālo ieeju, bet gadījumā, ja tas nav iespējams, tad izmantot evakuācijas izejas. NEKAVĒJOTIES par to jāziņo TKJ administratoram. Kupola krišanas gadījumā, AIZLIEGTS  atrasties tiesnešu krēslu un gaismas prožektoru tiešā tuvumā.

4. Citi noteikumi.

4.1. TKJ neuzņemās atbildību par Apmeklētāju atstātajām vai pazaudētajām mantām un nenes atbildību par TKJ stāvvietā novietoto autotransportu.

4.2. Apmeklētāji paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. TKJ administrācija iesaka neiesaistīties tenisa aktivitātēs sliktas pašsajūtas gadījumā! Vēlams veikt medicīnisko apskati pirms regulāru nodarbību uzsākšanas.

4.3. Naudas kompensācija par radītajiem bojājumiem TKJ īpašumam:

4.3.1. tīšs sitiens ar tenisa raketi pa laukuma segumu, kupola sienām – 200,00 EUR,

4.3.2. tenisa laukuma tīkla bojāšana – 50,00 EUR,

4.3.3. atrašānās laukumā nepiemērotos vai netīros apavos – 50,00 EUR,

4.3.4. iznomātā inventāra bojājums – līdzvertīgs analoga cenai,

4.3.5. skapīša atslēgas nozaudēšana – 10,00 EUR,

4.3.6. dvieļa bojājums/ nozaudēšana – 10,00 EUR.

4.4. Gadījumā, ja ir radīti bojājumi vai zaudējumi, kas nav norādīti 4.3. punktā, naudas kompensācijas apmēru nosaka TKJ administrācija, bet ne lielāku, kā TKJ īpašuma, inventāra vai iekārtu vērtība.

4.5. Atkārtotu TKJ noteikumu neievērošanas gadījumā, TKJ ir tiesības liegt Apmeklētājam pakalpojumu pieejamību un ieeju  TKJ ēkā.

PALDIES PAR NOTEIKUMU IEVĒROŠANU UN NOVĒLAM PATĪKAMU UZTURĒŠANOS