Cenas

VIENREIZĒJAIS
apmeklējums
08:00-21:00 12 EUR/stundā

Uzmanību abonementu īpašniekiem!

  • Jūs saglabājat iespēju mainīt vai atcelt spēles laiku, par to mums paziņojot vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš, lai mēs varētu izīrēt spēles laiku citiem klientiem!
  • Ja Jūs  mainiet vai atceļiet spēles laiku 1 (vienu) dienu iepriekš, tad no Jūsu abonementa tiek atskaitīta  summa, kas sastāda  50% par  paredzēto spēles laiku.
  • Ja Jūs nepaziņojiet par savu neierašanos uz spēli Jums iepriekš rezervētajā laikā, tad no Jūsu abonementa tiek atskaitīta summa, kas sastāda  100% par  paredzēto spēles laiku.
  • Ja Jūsu rezervētajā un vēlāk atceltajā  laikā piesakās citi spēlētāji, tad no Jūsu abonementa nekas netiek atskaitīts!

SPĒLES LAIKU VAR REZERVĒT PA TĀLRUŅIEM

+371 26261919; +371 26912017

Phone: +371 26 261 919
Lietuvas šoseja 68a
Latvia, Jelgava